logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Brezno

Iné mená:
Brezno: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1960 pričl. o. Bujakovo.
1773 Brezno-Bánya, Briesen, Brezno, 1786 Bresnobánya, Briesn, Brezno, 1808 Breznobánya, Briesen, Březno, 1863–1913 Breznóbánya, 1920 Brezno, 1927–1948 Brezno nad Hronom, 1948– Brezno
---------------
Bujakovo: 1863 Bujakova, 1882 Bujakovo, 1888–1913 Bikás, 1920–1960 Bujakovo
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Stručné dejiny:
Počiatky jej sú nejasné. Nenachádza sa v decimačných protokoloch, ani ju nespomína Pazmáňov katalóg. To je však ťažko pochopiteľné, lebo keď malo r. 1381 privilégium slobodnej voľby farára a nebolo bezvýznamnou lokalitou. Ako iné banské mestá, tak aj Brezno prijalo skoro reformačné hnutie. Všetci prešli na novú vieru. Farára Gašpara Malicha vyšetrovali, lebo bol podozrivý z herézy; ale sa osvedčil, že chce byť pravoverný. Na synode v Trnave nebol, lebo nemal na to prostriedky. Po ňom nasledovali už evanjelický farár. Rekatolizácia sa stala naraz. 4. okt. 1673 prišiel do Brezna gen. Matúš Collalto so svojím chorvátskym vojskom a podľa cisárskeho nariadenia pridelil kostol, faru a školu katolíkom. So sebou priviedol piaristickú misiu z prievidzského domu s predstaveným Mikulášom Hauzenkom. Mešťania ich prijali s nevôľou. Začiatky mali veľmi ťažké, lebo nemali vyriešené veci dôchodku. Za tri roky konvertovalo viac ako 300 ľudí. R. 1675 dosiahli reformu aj reformu magistrátu. Richtár, notár a polovica senátorov bola katolícka. Tak mali zaručenú aj podporu mesta. Arcibiskup Szelepcsényi listom z 13. júla 1676 nariadil magistrátu, aby sa postaral o vrátenie pozemkov a iných náležitostí patriacich kostolu. Poslal kremnického farára J. Delatha, aby na to dohliadol a žiadal magistrát, napraviť aj neporiadky, ktoré sa ukazovali v odvádzaní decimy, neochote obrábať cirk. polia a narušovaní sviatkov. Ďalšie účinkovanie piaristov bolo narušené tököliovským a Rákoczyho povstaním, ktoré malo aj pre samé mesto neblahá následky. Po porážke Rákoczyho gen. Heister piaristom všetko vrátil. Potom kúpili dom, ktorý upravili na školu. Šírili evanjelium a osvetu v tomto odľahlom kúte hôr. Duchovná správa, ktorú vykonávali, bola nadmieru ťažká. Mali na starosti okrem mesta početné osady. Po r. 1786 boli zriadené v Beňuši, Č. Balogu a Polhore farnosti, čím odpadlo najodľahlejšie územie a duch. správa sa uľahčila. Účinkovanie piaristov sa skončilo r. 1856. Po zrušení decimy stratili základňu svojho dôchodku. Za sedem rokov ešte živorili, ale keď nebolo výhľadu na nové usporiadanie ich dôchodkov, boli nútení opustiť Brezno. Bola to bašta, ktorú po 182 rokoch svojho účinkovania neradi opúšťali. Nižšie gymnázium zaniklo. Budovu odovzdali štátu. Faru odovzdali ordinariátu, ktorý sem poslal 13.5.1856 V. Zeisela za správcu fary. Nasledujúceho roku bol zvolený mestom za farára Anton Májovský, miestny rodák. Odvtedy farnosť spravujú diecézny kňazi.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1381 sp. - - - - Petrus. farár
1405 sp. - - - - Joannes de Gyba. farár
1673 okt. 4. - - - Spravujú piaristi spoločná správa
1678 apr. 19. sp. - - Kovacsich Andreas. farár
1958 - - 1966 - - Krajan, Milan správca farnosti
1963 - - 1970 - - Hudec Štefan správca farnosti
1970 - - - - Krajan, Milan správca farnosti