logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovMallý, Ján

Iné mená:

Dusarov, Ivan Dusarov, Ľudomil Slanický, M. Slanický, Záhorec

Tituly:

Mons., ThDr., národný a kultúrny pracovník, novinár, vydavateľ, vysokoškolský učiteľ, kanonik

Životopisné dáta:

* 26. augusta 1829, Skalica – † 19. septembra 1902, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Pochádzal z remeselníckej rodiny, základnú školu a nižšie triedy gymnázia absolvoval v Skalici, vyššie triedy v Bratislave. Od r. 1846 študoval filozofiu v Trnave, v rokoch 1850-1852 teológiu na viedenskom Pázmaneu. Za kňaza ho vysvätili 7. septembra 1852, v r. 1856 získal titul doktora teológie.
Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Banskej Štiavnici. V r. 1856 sa stal učiteľom, v r. 1858 študijným prefektom na Pázmaneu, v r. 1859 profesorom na Tereziáne. Nakrátko pôsobil ako vychovávateľ v kniežacej rodine Koburgovcov vo Viedni, jeho zverencom bol neskorší bulharský cár Ferdinand Koburg. V r. 1882 sa stal pápežským komorníkom, v r. 1885 bratislavským kanonikom, v r. 1888 ostrihomským kanonikom, v r. 1889 prepoštom v Zsambéku, 5. novembra 1892 šaštínskym archidiakonom. Získal solídne filozofické a spoločenskovedné vzdelanie, ovládal svetové jazyky, jeho styky s diplomatickými kruhmi monarchie a pozorné sledovanie svetovej tlače mu umožnili porovnávať zahraničný život s domácimi pomermi. Ako učiteľ na Tereziáne patril k najrozhľadenejším predstaviteľom národného hnutia.
Na národnokultúrnom poli začal pracovať už ako študent teológie, spolu s M. Chrástekom a J.Palárikom založil časopis Cyrill a Method, 1850. Okolo r. 1852 načrtol plán organizácie celonárodného spolku. Začiatkom 60tych rokov prispel k rozvoju slovenského národnokultúrneho diania najmä publicisticky - v Pešťbudínskych vedomostiach a v časopise Cyrill a Method uverejňoval články, v ktorých analyzoval stav v národnopolitickej a kultúrnej oblasti, kladne hodnotil dosiahnutý úspech v poslednom období, vytyčoval nové úlohy, ale vyslovil nespokojnosť so sebauspokojením predstaviteľov národného hnutia po prijatí Memoranda národa slovenského a založení Matice slovenskej; nesúhlasil so spôsobom boja za národné požiadavky. Kriticky hodnotil najmä požiadavku „Okolia“, lebo predvídal reakciu vládnucich kruhov na tento program. Považoval za potrebné zapojiť do národnej politiky široké ľudové vrstvy a žiadal od politikov, aby sa drobnou prácou usilovali zapojiť ľud do zápasu za národné požiadavky. Bol presvedčený, že to možno docieliť iba vzdelávaním ľudu, aby sa stal hospodársky nezávislým. Tomuto cieľu podriadil aj konkrétnu vydavateľskú a publicistickú činnosť. V brožúrke Die Wahre Rechts-Kontinuität in der Ungarischen Frage (Skutočnosť právnej kontinuity v uhorskej otázke, Viedeň 1864) súhlasil so štátoprávnou jednotou monarchie a integritou Uhorska.
Ostro však odmietol ideu jednotného maďarského politického národa a žiadal zabezpečenie rovnoprávnosti všetkých národov. V r.1865 sa rozišiel s martinským centrom národného hnutia, spolu s J. Palárikom a J. N. Bobulom sa stal iniciátorom a hlavným ideológom Novej školy slovenskej, hľadajúcej spoluprácu s maďarskou liberálnou stranou; predstavoval tam demokraticky orientovaný prúd, zasadzoval sa za všeobecné volebné právo bez akýchkoľvek obmedzení. Do zápasu za požiadavky Novej školy sa snažil zapojiť aj predstaviteľov Starej školy, najmä J. Francisciho, ale bezvýsledne. Spoluorganizoval tzv. petičnú kampaň podporenú 70 000 podpismi i petíciu za obsadenie banskobystrického biskupského stolca po Š. Moysesovi slovenským cirkevným hodnostárom, avšak všetky rokovania s predstaviteľmi maďarských vládnych kruhov stroskotali na ich šovinizme.
V r. 1872 sa postavil na čelo Strany vyrovnania ako pokračovateľky Novej školy a prevzal šéfredaktorstvo jej tlačového orgánu Slovenských novín. Keď v r. 1875 zistil neschodnosť tejto cesty, zúčastnil sa na zlúčení so Slovenskou národnou stranou. Z politického diania odišiel, ale neprestal podporovať národné hnutie. Zaslúžil sa o udržanie Spolku sv. Vojtecha.
Prispieval do časopisov Concordia, Cyrill a Method, Černokňažník, Kazateľňa, Katolícke noviny, Lipa, Pešťbudínske vedomosti, Slovenské noviny. Sokol i do nemeckých náboženských časopisov. Patril k najvýznamnejším slovenským novinárom v tzv. matičnom období, prispel k vzniku moderného slovenského publicistického štýlu.
Písal aj príležitostnú poéziu, filozofujúce reflexie, mravoučné poviedky, humoresky, náboženské príspevky. V jeho pozostalosti sa našiel materiál k pripravovanému životopisu kanonika Jura Palkoviča. Na povznesenie profesionálnej úrovne slovenských poľnohospodárov pripravil v rámci Hospodársko-priemyselnej knihovne tri zväzky prác J. Löbeho Hlavné pravidlá v poľnom hospodárstve, po Palárikovi pokračoval vo vydávaní mravoučných poviedok Ch. Schmida Schmidove spisy pre milú mládež a pospolitý ľud - spolu s Radovánkami pre dobré školské deti v poučných príkladoch. V najrozsiahlejšom vlastnom edičnom projekte Mravno-zábavná knihovňa vydal práce Tetka trápelka alebo zlý jazyk a jeho následky; Cesty božie v ľudskom živote 1-4; Svetluša Strážovie; Ľutomíra, služobné dievča. Boju proti alkoholizmu mal slúžiť ním vydaný spis Janko Kalina, nešťastný opilec. Ako kanonik cenzuroval a opravoval slovenský preklad Biblie.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 870-871; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
569945Mallý-Dusarov, JánCesty božie v ľudskom živote \n 1 \p Švadlena \p Neverec1864
944058Mallý, JánDie Wahre Rechts-Kontinuität in der Ungarischen Frage1864
944062Mallý, JánTetka Trápelka alebo Zlý jazyk a jeho zlé následky1864
944064Mallý, JánJanko Kalina, nešťastný opilec1864
944063Mallý, JánĽutomíra, služobné dievča1865
570866Mallý, JánRadovanky pre dobré školské deti, v poučných príkladoch prvý sväzok1865
944059Mallý, JánÜber das Gebet und den Gesang Annas, der Mutter Samuels1871
944061Mallý, JánKatolícky kostol je skutočne dom boží1889
944060Mallý, JánHistoria sacra Antiqui Testamenti1890

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1036178Robert, C.Tureckí Slovania, Srbi, Crnogorci, Bosniaci, Albánci a Bulhari,1868

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
42512Cyrill a Method186411Dusarov. Knihy pre pospolité knižnice.
42519Cyrill a Method186416Dusarov Cirkevne časopisectvo
42539Cyrill a Method186417Dusarov Slovenský ľud v Prešporku
42546Cyrill a Method186411Dusarov Cirkevné časopisectvo. II.
42487Cyrill a Method - Katolícke noviny18647Dusarov. Knihy pre pospolité knižnice.
42506Cyrill a Method18648Dusarov Cirkevné časopisectvo.
42619Cyrill a Method186419Dusarov Cyrillov program
42880Cyrill a Method186421Dusarov. Cyrilov program
42916Cyrill a Method186414Dusarov. Cirkevné časopisectvo.
42934Cyrill a Method186415Dusarov Cirkevné časopisectvo
44140Cyrill a Method - Katolícke noviny18631Dusarov. Tohočasná úloha slovenského kňazstva. IV.
44227Cyrill a Method - Katolícke noviny186247Dusarov. Tohočasná úloha slovenského kňazstva.
44301Cyrill a Method - Katolícke noviny186248Dusarov. Tohočasná úloha slovenského kňazstva.
44930Cyrill a Method186250Dusarov. Tohočasná úloha slovenského kňazstva.
39810Katolícke noviny18525Od J.M. Mrawné Zrkadlo Mládeži wenowané
39854Katolícke noviny18526Od J.M. Mrawné Zrkadlo Mládeži wenowané
39885Katolícke noviny18527Od J.M. Mrawné Zrkadlo Mládeži wenowané
39893Katolícke noviny18528Od J.M. Posiela M. Ch. Mrawné Zrkadlo Mládeži wenowané
45428Cyrill a Method185016Ján Mallý. Zprávy cirkevné a školské. Z Ostrihomu