logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Molnár, Ján, SJ (1728-1804)

Iné mená:

Molnár, Ján Krstiteľ

Tituly:

PhDr., ThDr., rehoľný kňaz, stredoškolský profesor, opát

Životopisné dáta:

* 13. júna 1728, Čačín, Maďarsko – † 15. februára 1804, Spišské Podhradie, okr. Levoča

Životopis:

Narodil sa v Rábskej župe. Jeho otec bol mlynárom. Po matkinej smrti ho otec dal do Rábu k parvistom. Odtiaľ prešiel na štúdiá do Bratislavy. V oboch mestách študoval u jezuitov, tak ukončil štyri nižšie triedy gymnázia. Ako sedemnásťročný vstúpil 15. októbra 1745 do Spoločnosti Ježišovej a predstavení ho poslali na štúdiá do Viedne, kde strávil dva roky noviciátu. Učil rétoriku a poetiku v Skalici, kým ho neposlali na štúdiá filozofie do Štajerského Hradca. Odtiaľ prešiel do Košíc na teologické štúdiá, no onedlho ho poslali ako učiteľa do Sárospataku, Košíc, Ostrihomu, Budína a Trnavy. V r. 1756 ho opäť poslali do Štajerského Hradca, kde ukončil teologické štúdiá. Za kňaza bol vysvätený v r. 1759 v Trnave.
V rokoch štúdií si osvojil nemčinu, francúzštinu i gréčtinu. Po vysviacke sa stal profesorom v Trnave. Do r. 1767 učil etiku, rétoriku a filozofiu. V rokoch 1769-1772 učil v Kluži, od r. 1772 teológiu v Rábe, neskôr v Budíne a opäť v Rábe. V r. 1773 ho biskup Adam Patačič vypýtal z rehole a stal sa teológom a knihovníkom vo Veľkom Varadíne. Po zrušení reholí pôsobil v rokoch 1774-1776 ako kňaz v Rábskej župe. V r. 1776 bol vymenovaný za riaditeľa akadémie v Budíne, v r. 1777 po preložení univerzity z Trnavy do Budína sa stal asesorom a súčasne bol menovaný za kanonika v Szombathely. V r. 1780 bol menovaný za opáta v Bélakút. V rokoch 1764-1784 pôsobil ako profesor. Prednášal filozofiu, teológiu, latinčinu a gréčtinu. Dôkladne sa zaoberal fyzikou. V r. 1784 ho cisár Jozef II. vymenoval za spišského kanonika. Plných dvadsať rokov neúnavne pracoval. V starobe ho postihla choroba, ktorá ho za päť dní skolila.
Bol dobročinný k chudobným, a predsa vačšiu časť peňazí použil na vedecké preklady, ktoré väčšinou vydával vlastným nákladom.
V r. 1769 vyšla tlačou v Kluži turíčna homília s názvom Urnapi prédikátzió, mellyel urunk 1769. eszt. pünkösd havának 25. napján a n. kolozsvári közép-öreg utczán tartott. V r. 1780 vyšiel v Bratislave jeho výklad listu svätého Augustína o Trojici s názvom Szent Ágoston hármas levele, mellyeket megmagyarázott és oktató fejtegetésekkel eléadott a római közönséges hitűeknek lelki vigasztalásokra. V r. 1781 vyšla v Bratislave latinská pohrebná reč pri úmrtí Márie Terézie s názvom Oratio funebris ad solennes exequias Mariae Theresiae, Romanorum imperatricis… a regia universitate Budensi celebratas die… Januarii anno 1781. dicta. V r. 1794 vyšla v Košiciach homília pri príležitosti osláv sekundícií rožňavského kanonika v Krásnej Hôrke s názvom Predikátzió, mellyel főt… 1794. eszt. kis-asszony napján krasznahorkai vár templomában mondott, midőn ott főtiszt. ur Veszelai János rosnyai kanonok… papságának 50-ik esztendeje után szent miséjét megint elmondotta.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1036918Molnár, Ján, SJ (1728-1804)A régi jeles épületekről 1760
1036919Molnár, Ján, SJ (1728-1804)A megtérő reformatus elmélkedéséről négy könyvei1763
1036920Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Ioannis Bapt. Molnár... Concionum Pro Dominicis Annus Unus1766
1036921Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Az anya-szent-egyháznak történeti 11769
1036922Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Az anya-szent-egyháznak történeti 21770
1036923Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Az anya-szent-egyháznak történeti 31771
1036925Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Az oltári szentségről és áldozatról 1775
1036926Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Pásztor ember1775
1036927Molnár, Ján, SJ (1728-1804)De ratione critica 1-21776
1036928Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Petrovszky Sándor urhoz… tizenöt levelei1776
1036929Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Egész esztendőnek vasárnapira és innepire szolgáló predikátziók1777
1036930Molnár, Ján, SJ (1728-1804)A természetiekről. 1-21777
1036931Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Az ó és új testamentomi szent historiának summája1777
1036932Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Az ó és új testamentomi szent historiának summája1778
1036935Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Chrestomathia1778
1036936Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Chrestomathia1778
1036938Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Orationes sacrae 1780
1036939Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Actvvm fidei, spei, et caritatis explicatio 1780
1036933Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Az ó és új testamentomi szent historiának summája1782
1036937Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Chrestomathia1782
1036943Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Oratio funebris ad solennes exequias1785
1036944Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Psalmorum juxta seriem divini officii explicatio1786
1036947Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Concionum dogmaticarum ac moralium 1787
1036924Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Az anya-szent-egyháznak történeti 41788
1036948Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Responsorum adversus eas hujus temporis objectiones 1-21789
1036950Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Sacra solemnia1790
1036934Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Az ó és új testamentomi szent historiának summája1793
1036953Molnár, Ján, SJ (1728-1804)A közönséges keresztény hitnek summája1798
1036955Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Historiae Hungariae Synopsis1800?
1036957Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Analecta artium et scientiarum 11802?
1036958Molnár, Ján, SJ (1728-1804)Az egyházi történetekről XVII könyvek1803?

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1036960Diotallevi, Sandro, SGAz igaz penitentzia-tartó bűnösnek eleven példája1763